Darmowa dostawa od 75 PLN

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI


Poważnie traktujemy prywatność użytkowników, a niniejsze oświadczenie o prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Wspania (łącznie "my" lub "nas") gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza informacje o użytkownikach.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio identyfikują użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane te zostały w odwracalny sposób zanonimizowane lub zagregowane, aby umożliwić ich wykorzystanie, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, do identyfikacji użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO


Przestrzegamy zasad legalności i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy niewielką ilość danych w ograniczonym celu oraz stosujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych. A także w celu promowania bezpieczeństwa poprzez monitorowanie oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków i zasad. Podstawą takiego przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych produktów i usług.


Oto rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić i jak wykorzystujemy inne opisy:

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

I. Dane dostarczane przez użytkownika:

Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów i usług lub kontaktuje się z nami w inny sposób, np. gdy tworzy konto, kontaktuje się z nami, bierze udział w ankietach online, korzysta z naszej pomocy online lub narzędzi czatu online, gromadzimy podane przez niego dane osobowe. Jeśli dokonasz zakupu, będziemy zbierać dane osobowe związane z tym zakupem. Dane te obejmują informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej oraz inne informacje o karcie, jak również inne informacje dotyczące weryfikacji konta i tożsamości, a także informacje dotyczące faktury, wysyłki i kontaktu.

II. dane dotyczące korzystania z naszych usług i produktów

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy gromadzić informacje o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, informacje o użytkowaniu, informacje diagnostyczne oraz informacje o lokalizacji lub informacje związane z komputerem, telefonem lub innym sprzętem, na którym instalujesz nasze produkty lub usługi albo uzyskujesz do nich dostęp. W stosownych przypadkach nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, adres IP użytkownika i inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzenia, co pozwala nam udoskonalać nasze produkty i usługi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, do komunikowania się z Państwem, do dostarczania Państwu ukierunkowanych reklam i usług oraz do ochrony nas samych i naszych klientów.

I. Aby dostarczać, ulepszać i rozwijać nasze produkty i usługi:

Używamy danych osobowych, aby pomóc nam w dostarczaniu, ulepszaniu i rozwijaniu naszych produktów, usług i reklam. Obejmuje to wykorzystanie danych osobowych do celów analizy danych, badań i audytu. Takie przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest dostarczanie Państwu produktów i usług oraz zapewnienie ciągłości działania. Jeśli użytkownik bierze udział w konkursach lub innych działaniach promocyjnych, możemy wykorzystać podane przez niego dane osobowe do administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi zasadami przed wzięciem w nich udziału.

II. Komunikowanie się z Tobą:

Za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika możemy wykorzystywać jego dane osobowe do wysyłania mu informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, do komunikowania się z nim w sprawie jego konta lub transakcji oraz do informowania go o naszych zasadach i warunkach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, skontaktuj się z nami, aby zrezygnować z subskrypcji. Kiedy kontaktujesz się z nami, możemy również wykorzystywać Twoje dane do przetwarzania i odpowiedzi na Twoje zapytanie. Za Twoją uprzednią wyraźną zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom zewnętrznym, a partnerzy zewnętrzni mogą przesyłać Ci informacje marketingowe na temat swoich produktów i usług. Na podstawie Państwa uprzedniej wyraźnej zgody możemy wykorzystywać dane osobowe w celu personalizacji Państwa doświadczeń związanych z naszymi produktami i usługami oraz witrynami i aplikacjami osób trzecich, a także w celu określenia skuteczności naszych działań promocyjnych.

UWAGA: W przypadku wykorzystania powyższych danych, które wymaga Państwa uprzedniej wyraźnej zgody, prosimy pamiętać, że mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami.

DEFINICJA "CIASTECZEK

Cookies to małe kawałki tekstu, które są używane do przechowywania informacji w przeglądarce internetowej. Pliki cookie są powszechnie stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Wykorzystujemy również inne technologie, w tym dane przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu użytkownika w podobnych celach, identyfikatory związane z urządzeniem użytkownika oraz inne oprogramowanie. W niniejszym Oświadczeniu o plikach cookie wszystkie te technologie określamy mianem "plików cookie".

Wykorzystanie plików cookie

Używamy plików cookie, aby dostarczać, chronić i ulepszać nasze produkty i usługi, na przykład poprzez spersonalizowane treści, dostarczanie i pomiar reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnienie bezpieczniejszych doświadczeń. Należy pamiętać, że konkretne pliki cookie, których możemy używać, zależą od konkretnej strony internetowej i usługi, z której Państwo korzystają.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niektóre dane osobowe przekazujemy partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w zakresie dostarczania produktów i usług lub pomagają nam sprzedawać produkty klientom. Będziemy udostępniać dane osobowe tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam. Państwa uprzednia wyraźna zgoda nie będzie udostępniana osobom trzecim w celach marketingowych.

UJAWNIANIE LUB PRZECHOWYWANIE, PRZEKAZYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

I. Zgodność z obowiązkami prawnymi:

Ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub zaistniały określone akty prawne i muszą zostać spełnione określone zobowiązania prawne. Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców Europejskiego Regionu Gospodarczego (E.E.R.) --- Jak opisano poniżej, jeśli zamieszkują Państwo w Europejskim Regionie Gospodarczym (E.E.R.), przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych będzie uzasadnione: ilekroć będziemy potrzebować Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, takie przetwarzanie będzie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) ("GDPR").

II. Do celów rozsądnego wdrażania lub egzekwowania przepisów niniejszej sekcji:

Możemy udostępniać dane osobowe dowolnej z naszych spółek zależnych. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, joint venture, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub cesji całości lub części naszej działalności, w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem, możemy przekazać wszelkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze stwierdzimy, że ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do ochrony naszych praw i dochodzenia dostępnych środków prawnych, egzekwowania naszych warunków, badania oszustw lub ochrony naszych działań lub naszych użytkowników.

III. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw:

Ujawnienie danych osobowych może być konieczne - na mocy prawa, postępowania prawnego, postępowania sądowego i/lub żądań władz publicznych i rządowych w kraju zamieszkania lub poza nim. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inne kwestie o znaczeniu publicznym.

DZIECI

Nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób dorosłych. W związku z tym nie gromadzimy, nie wykorzystujemy i nie ujawniamy świadomie danych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub równoważnego wieku minimalnego w zależności od jurysdykcji, podejmiemy kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli dowiedzą się Państwo, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam swoje dane osobowe.

TWOJE PRAWA

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Mają Państwo prawo dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Mają Państwo również prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Aby chronić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, możemy poprosić Państwa o dane, które umożliwią nam potwierdzenie Państwa tożsamości i prawa do dostępu do takich danych, a także wyszukiwanie i udostępnianie Państwu danych osobowych, które posiadamy. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne zezwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących mu praw. Odpowiemy na Państwa wniosek w rozsądnym terminie, a w każdym razie w ciągu 30 dni.

STRONY INTERNETOWE I USŁUGI OSÓB TRZECICH

W przypadku, gdy klient korzysta z linku do strony internetowej osoby trzeciej, która jest z nami powiązana, nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za taką politykę ze względu na politykę prywatności osoby trzeciej. Nasze strony internetowe, produkty i usługi mogą zawierać linki lub możliwość dostępu do stron internetowych, produktów i usług osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności stosowane przez te strony trzecie, ani za informacje lub treści zawarte w ich produktach i usługach. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych, które gromadzimy za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszelkich stron trzecich przed skorzystaniem z ich stron internetowych, produktów lub usług.

INTEGRALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Stosujemy uzasadnione techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych oraz właściwe wykorzystanie gromadzonych przez nas danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Możemy okresowo zmieniać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymogom prawnym, między innymi z tego powodu. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie oświadczenia o ochronie prywatności oznacza, że akceptują Państwo zmienione oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym oświadczeniem o ochronie prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktowanie się z nami w celu zamknięcia konta, które zostało utworzone.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub jego stosowania, skontaktuj się z nami pod adresem customer@Wspania.com.